شماره مناقصه:
10084
موضوع مناقصه:
اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت منطقه 4
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/05/26
آخرین مهلت:
1400/05/25
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:10084
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1400/05/12
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت منطقه 4 شامل لوران،دوستان،چمران،شهرک کشاورزی،کوچه حقیری
 • مبلغ پروژه: 10/000/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی: 500/000/000ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: 4 ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/05/25
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 1400/05/26
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal