شماره مناقصه:
6036
موضوع مناقصه:
واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز شقایق به بخش خصوصی به صورت استیجاری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/04/05
آخرین مهلت:
1400/04/03
 • شماره تجدید مزایده عمومی:6036
 • تاریخ تجدید مزایده عمومی:1400/03/24
 • موضوع تجدید مزایده عمومی:واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز شقایق به بخش خصوصی به  صورت استیجاری
 • مبلغ پایه کارشناسی تجدید مزایده (سالیانه): 5/400/000/000 ریال
 • مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده عمومی: 270/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • محل اخذ اسناد تجدید مزایده عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز دو شنبه مورخ 1400/03/24 لغایت پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 1400/04/03
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 1400/04/05
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید  مزایده عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
 • شرکت کنندگان در تجدید مزایده عمومی می بایست مجوز بهره برداری ازواحد CNG شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان تهران داشته باشد.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal