شماره مناقصه:
12977
موضوع مناقصه:
احداث ساختمان سرای محله ده بومهن
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/06/25
آخرین مهلت:
1398/06/25
 • شماره مناقصه عمومی:12977
 • تاریخ مناقصه عمومی: 1398/06/11
 • موضوع مناقصه عمومی:احداث ساختمان سرای محله ده بومهن
 • مبلغ پروژه :  9/510/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی: 475/500/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه:شش ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی : واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 1398/06/11  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه  1398/06/24
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1398/06/25
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal