شماره مناقصه:
12978
موضوع مناقصه:
خاکبرداری، اصلاح و کوه بری ورودی و خروجی به کمربندی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/06/25
آخرین مهلت:
1398/06/24
 • شماره مناقصه عمومی:12978
 • تاریخ مناقصه عمومی: 1398/06/11
 • موضوع مناقصه عمومی:خاکبرداری،اصلاح و کوه بری ورودی و خروجی به کمربندی
 • مبلغ پروژه :  3/000/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی: 150/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: سه ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی : واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز دوشنبه مورخ 1398/06/11  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه  1398/06/24
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1398/06/25
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal