شهرداری بومهن
آنین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه

 

طبق بخشنامه شماره 61585/ت42282ک 1388/03/20وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت تعاون، وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت درجلسه مورخ 1387/11/19 و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ت 41048 ه مورخ 1387/07/30 آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه:

 

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی‌مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

الف ـ ستاد: ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت

ب ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

پ ـ شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان

ت ـ شورا: شورای اسلامی شهر

ث ـ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه‌های حمل و نقل عمومی شهری شهر اعم از انواع تاکسی، ون، مینی‌بوس و اتوبوس را بر عهده دارد.

ج ـ سازمان مدیریت حمل و نقل بار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار تابع شهرداری با اساسنامه مصوب که مدیریت و نظارت بر سامانه‌های حمل و نقل عمومی بار شهری اعم از شرکتهای حمل و نقل بار شهری و حومه‌ای را بر عهده خواهد داشت.

چ ـ مدیریت حمل و نقل مسافر: مدیریت حمل و نقل مسافر در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر فعالیت سامانه‌های حمل و نقل مسافر را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی برعهده دارد.

ح ـ مدیریت حمل و نقل بار: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که دارای سازمان حمل و نقل همگانی هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار را زیر نظر سازمان حمل و نقل همگانی برعهده دارد.

خ ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر: مدیریت حمل و نقل بار شهرداری در شهرهایی که فاقد هر یک از سازمانهای یادشده برای مدیریت امور حمل و نقل بار و مسافر هستند ایجاد شده و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر را بر عهده دارد.

د ـ شرکت حمل و نقل بار شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل بار شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری در حمل و نقل بار (به نمایندگی از شهرداری) شده و تحت نظر شهرداری فعالیت می‌نماید.

ذ ـ شرکت حمل و نقل مسافر شهری: شخصیت حقوقی که با رعایت مفاد این آیین‌نامه و مقررات مربوط، با هدف حمل و نقل شهری موفق به اخذ مجوزهای لازم از شهرداری شده و فعالیت می‌نماید.

ر ـ پروانه اشتغال به حمل بار و مسافر: مجوزی که برای اشتغال به حمل بار و مسافر توسط شخص حقیقی واجد شرایط تحت پوشش شرکت حمل و نقل برای مدت، خدمت، مسیر و محدوده معین، طبق این آیین‌نامه و سایر مقررات مرتبط، توسط شهرداری صادر می‌گردد.

ز ـ محدوده: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا است. شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی مرزکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ژـ حریم: براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهاـ مصوب1384ـ حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهرکه نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند. در این آیین‌نامه منظور از کلمه «حومه» همان حریم می‌باشد.

ماده2ـ به‌موجب ماده (9) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه (حریم) آن، توسط شهرداریها مدیریت می‌شود.

ماده3ـ شهرداری برای انجام وظایف مدیریتی خود در حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه می‌تواند در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و در شهرهای دارای سازمان حمل و نقل همگانی، مدیریت حمل و نقل مسافر و مدیریت حمل و نقل بار در سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری و در سایر شهرها مدیریت حمل و نقل و مسافر تأسیس نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر می‌تواند از ادغام سازمان (شرکت اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه‌ها (و در صورت وجود، قطار شهری) به وجود آید.

ماده4ـ برای انجام خدمات حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن، شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر درون شهری، در چارچوب مقررات و قوانین مربوط تحت مدیریت شهرداری فعالیت می‌نمایند.

تبصره1ـ اشخاص حقیقی فعال در حمل و نقل باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه صرفاً در قالب شرکت تعاونی یا خصوصی ساماندهی شده مجاز به ادامه فعالیت خواهندبود.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حمل و نقل شهری و حومه‌ای بار و مسافر موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و براساس برنامه زمان‌بندی شهرداری، خود را با مفاد آن تطبیق دهند. در غیراین‌صورت، با اعلام شهرداری، نیروی انتظامی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهدنمود.

ماده5 ـ با تصویب این آیین‌نامه وظایف و اختیارات مشابه اشخاص حقوقی، دستگاهها، سازمانها، نهادها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکلهای صنفی فعال در امور حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه، به شهرداری واگذار می‌گردد و نامبردگان مذکور موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سوابق، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط را طـی صورتجلسـه، در اختیار شهرداریـها (یا سازمانها/شرکتها و واحدهایـی که به نمایندگی از شهرداری معرفی می‌گردند) قرار دهند.

ماده6 ـ شهرداریها موظفند با رعایت مقررات مربوط، در موارد ذیل برای مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نمایند:

الف ـ مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه جامع و هماهنگ برای تعیین خط‌مشی اجرایی حمل ونقل بار و مسافر درون شهری و اجرای آن در قالب برنامه‌های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت پس از تصویب در مراجع ذیصلاح.

ب ـ آموزش و فرهنگسازی

پ ـ مدیریت و استقرار سامانه‌های هوشمند حمل و نقل (ITS)

ت ـ مدیریت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی

ث ـ اعمال ضوابط ایمنی حمل و نقل بار و مسافر

ج ـ معاینه فنی خودروها براساس مقررات مربوط

چ ـ صدور پروانه بهره‌برداری شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و نظارت بر فعالیت آنها.

ح ـ صدور پروانه فعالیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر

خ ـ صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل و نقل بار و مسافر

د ـ صدور بارنامه و برگ بار ویژه (ترافیکی)

ذ ـ راه‌اندازی و اداره پایانه‌های بار و مسافر شهری و حومه‌ای

ر ـ اعمال محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر

ز ـ نظارت مستمر بر عملکرد و رضایت ذینفعان حمل و نقل بار و مسافر

ماده7ـ تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ایمنی حمل و نقل بار در محدوده شهر و حومه،

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جاری مربوط به ایمنی حمل و نقل جاده‌ای بار، ملاک عمل است.

ماده8 ـ برای رسیدگی به تخلف در امور حمل و نقل بار و مسافر، هیئت انضباطی سه نفره مرکب از نماینده شهردار، نماینده وزارت کشور و نماینده شرکتهای حمل و نقل بار یا مسافر تشکیل شده و نسبت به تخلف شرکتها و ذینفعان رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.

ماده9ـ دستگاههای اجرایی‌ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های کشور، تعاون، راه و ترابری،بازرگانی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موظفند همکاری و هماهنگی‌های لازم را با شهرداری برای اجرای وظایف مقرر در این آیین‌نامه به عمل آورند.

ماده10ـ برای پیگیری اجرای مفاد این آیین‌نامه در استانها، کارگروهی به ریاستاستاندار و متشکل از اشخاص ذیل ایجاد می‌شود:

الف ـ معاون امور عمرانی استانداری به عنوان دبیر کارگروه

ب ـ فرمانده نیروی انتظامی استان

ج ـ شهردار شهر مربوط

د ـ فرماندار شهرستان مربوط

ماده11ـ شهرداریها عملکرد سه ماهه خود را به شورای همتا گزارش نموده و شورای همتا موظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای مفاد آیین‌نامه توسط شهرداریها، عملکرد سه ماهه را به وزارت کشور (دبیرخانه شورای عالی) گزارش نماید. شورای عالی باید گزارش عملکرد شش ماهه استانها را جمع‌بندی نموده و به ستاد ارسال نماید.

ماده12ـ وزارت کشور موظف است ضمن نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه و ارزیابی عملکرد شهرداریها، شرایط لازم برای اعطای جایزه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر درون شهری را فراهم و به ستاد گزارش نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/03/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

 
 
   
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/30
تعداد بازدید:
1966
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات    
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal