شماره مناقصه:
9320
موضوع مناقصه:
انجام بیمه مکمل درمانی کارکنان شهرداری بومهن به شرکت های بیمه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/05/16
آخرین مهلت:
1400/05/13
 • شماره مناقصه عمومی:9320
 • تاریخ  مناقصه عمومی:1400/05/04
 • موضوع مناقصه عمومی:انجام بیمه مکمل درمانی کارکنان شهرداری بومهن به شرکت های بیمه
 • مبلغ سپرده  شرکت در مناقصه عمومی: 600/000/000 ریال 
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: یکسال شمسی
 • محل اخذ اسناد مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1400/05/02 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/05/13
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 1400/05/16
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal