شماره مناقصه:
8415
موضوع مناقصه:
جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی شهر بومهن
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/04/29
آخرین مهلت:
1400/04/28
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:8415
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1400/04/19
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:جدول گذاری مناطق بالای محور اصلی شهر بومهن
 • مبلغ پروژه: 20/000/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی:1/000/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه : 4 ماه
 • محل اخذ اسناد مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 1400/04/17 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/04/28
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 1400/04/29
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal