شماره مناقصه:
5682
موضوع مناقصه:
انتقال پست برق واقع در خیابان حق وردیان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/03/31
آخرین مهلت:
1400/03/30
 • شماره مناقصه عمومی:5682
 • تاریخ مناقصه عمومی:1400/03/19
 • موضوع مناقصه عمومی:انتقال پست برق واقع در خیابان شهید حق وردیان
 • مبلغ پروژه: 4/500/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی:225/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه : 2 ماه
 • محل اخذ اسناد مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روزچهارشنبه مورخ 1400/03/19 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/30
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دو شنبه مورخ 1400/03/31
 • برندگان اول و دوم و سوم  مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal