شماره مناقصه:
5684
موضوع مناقصه:
واگذاری و فروش چهار دستگاه آپارتمان تحت مالکیت شهرداری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/03/31
آخرین مهلت:
1400/03/30
 • شماره تجدید مزایده عمومی:5684
 • تاریخ تجدید مزایده عمومی:1400/03/19
 • موضوع تجدید مزایده عمومی:واگذاری و فروش چهار دستگاه آپارتمان تحت مالکیت شهرداری
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • محل اخذ اسناد تجدید مزایده عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/30
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1400/03/31
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal