شماره مناقصه:
4731
موضوع مناقصه:
اجرای عملیات سنگی حق وردیان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1400/03/22
آخرین مهلت:
1400/03/20
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:4731
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1400/03/08
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:اجرای عملیات سنگی حق وردیان 
 • مبلغ پروژه: 7/000/000/000 ریال
 • مبلغ سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی:350/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه : 4ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1400/03/08 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/03/20
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 1400/03/22
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal