اهداف و وظایف سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری به شرح ذیل است:


1. مدیریت یکپارچه حمل ونقل عمومی مسافر

 

2. مدیریت یکپارچه حمل ونقل بارشهری از قبیل شناسایی، سازماندهی ونظارت برسازمانهای حمل ونقل بار ، صدورباربرگ واعمال ضوابط ایمنی وحفاظت بویژه برای بارهای خطرناک وترافیکی

 

3. مدیریت ساخت ، توسعه ونگهداری پایانه های مسافری برون شهری 

 

4. مدیریت ساخت، توسعه ، بهره برداری ونگهداری پایانه های مسافری شهری وپایانه ها ومراکز عمده بار(باراندازها)

 

5. طراحی ، ایجاد وپیاده سازی نظام جامع ویکپارچه اطلاعات مرتبط با حمل ونقل وترافیک شهری وتحلیل وپایش مستمر آن 

 

6.مدیریت ایجاد، بهره برداری ونگهداشت مرکز کنترل ترافیک شهر

 

7. مطالعه ومدیریت طرح های منجربه بهبود تردد شهری ، ارتقاایمنی ونظم تردد ، توسعه وبهبود سامانه های حمل ونقل همگانی مسافر وباراز قبیل پیاده سازی نظام جامع وپکپارچه اطلاعات ومدیریت سوانح وتخلفات رانندگی ، توسعه وساماندهی شبکه معابر ورفع نقاط حادثه خیز، اصلاح هندسی وآرم سازی معابروتقاطع ها ، مدیریت تقاطع ها ونحوه کنترل آنها، سامانه های هوشمند حمل ونقل ترافیک ، مدیریت یکپارچه سامانه های حمل نقل وفعالان ونحوه ارتباط آنها با یکدیگر ، توسعه واصلاح خطوط همگانی مسافر وپوشش بهینه آنها، نحوه توزیع ناوگان مسافر درخطوط ودرفاصله زمانی اعزام ناوگان وایجاد محدودیت زمانی ومکانی فعالیت ناوگان باروپایش میزان اثربخشی طرح ها

 

8.مدیریت ایجاد، توسعه ، نگهداشت وبهسازی زیرساخت های مورد نیاز ومرتبط با حمل ونقل شهری ،سامانه های حمل ونقل همگانی بار ومسافروتاسیسات مرتبط با آن از قبیل معابر وتقاطع ها ، پیاده روها، روسازی معابر، پیاده رودها ، روگذروزیرگذر، ابنیه (نظیر پل وتونل)، خطوط حمل ونقل همگانی ، ناوگان عمومی بارومسافر ، ایستگاه های حمل ونقل همگانی ، تجهیزات وعلائم ایمنی ، فن آوریهای نوین، سامانه های هوشمند حمل ونقل وترافیک وتسهیلات ترافیکی بارویکرد تردد ایمن شهروندان وگسترش استفاده از حمل ونقل پاک (پیاده روی ، دوچرخه سواری، ناوگان برقی ودونیرویی و...)

 

9.فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور نظارت وکنترل براجرای قوانین راهنمایی ورانندگی با اولویت استفاده از سامانه های هوشمند حمل ونقل وترافیک

 

10.مناسب سازی وبهبود سامانه های حمل ونقل عمومی مسافر ، معابر،پیاده روها وتسهیلات ترافیکی به منظورتردد ایمن وآسان بویژه جهت افراد سالمند یا کم توان حسی حرکتی دارای معلولیت

 

11.بررسی وتصویب طرح های ترافیکی ایمنی کارگاهی ودسترسی مسیر کلیه عملیات عمرانی واقع درمعابر شهری

 

12.بررسی وتصویب مطالعات امکان سنجی وعارضه سنجی ترافیکی برای ساخت وسازهای مهم شهری موضوع ماده 32 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

 

13.مطالعه ومدیریت اجرای مکان یابی خطوط اضطرار وجانمایی نقاط امدادرسانی ازجمله امداد هوایی

 

14.مطالعه ومدیریت اجرای طرح جامع ایجاد، توسعه وبهبودپدافند غیرعامل درحمل ونقل ترافیک شهری

 

15.برنامه ریزی ، مطالعه ومدیریت اجرای طرح های مدیریت عرضه وتقاضای سفر واصلاح الگوی سفر

 

16.مدیریت توقفگاه های حاشیه ای ومدیریت ساخت ،توسعه وبهره برداری از توقفگاه های عمومی وصدورمجوزهای لازم

 

17.مدیریت تهیه ، نصب ونگهداری علائم افقی وعمودی راهنمایی ورانندگی ،تابلوهای هدایت مسیر ومعرفی معابر و اماکن خدماتی ، فرهنگی وتاریخی

 

18.مدیریت ایجاد ونظارت برمراکز معاینه فنی خودرو وامور ستادهای معاینه فنی

 

19. بررسی وپیشنهاد نرخ حمل ونقل عمومی مسافرو بار وتعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روشهای نوین

 

20.صدور،تمدید ولغوپروانه بهره برداری ورتبه بندی شرکت های تعاونی یا خصوصی حمل ونقل عمومی بارومسافر

 

21.صدوروتمدیدولغو پروانه بهره برداری واحدهای تجاری ،اداری یا صنفی فعال وکارگزاران درحمل ونقل بار

 

22.صدوروتمدید ولغوپروانه اشتغال رانندگان وراهوران ناوگان حمل ونقل عمومی بار ومسافر

 

23. صدور، تمدید ولغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل ونقل عمومی بارومسافر

 

24. مدیریت اجرای طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارت های شغلی وفرهنگ ترافیک رانندگان وسایر فعالان بخش خصوصی وتعاونی حمل ونقل عمومی بار ومسافر

 

25.استفاده از بخش های تعاونی وخصوصی درایجاد، توسعه ، بهره برداری ، نوسازی ومدیریت سامانه های حمل ونقل عمومی بار و مسافر واجرای طرح های منجربه بهبود عبورومرورشهری ازطریق طرح های سرمایه گذاری ومشارکتی ، خرید خدمت وواگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط

 

26. مدیریت اجرای طرح های منجر به کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل ونقل وترافیک شهری ومصرف انرژی

 

27.افزایش آگاهی وارتقارفتار وفرهنگ عمومی درزمینه حقوق وتکالیف شهروندی درحمل ونقل وترافیک شهری

 

28.اطلاع رسانی بهنگام ومستمروضعیت ترافیکی شهر به شهروندان

 

29. بررسی وپیشنهاد انواع عوارض مرتبط با حمل ونقل وترافیک شهری ازقبیل عوارض محدوده زمانی ومکانی تردد ، محدوده کم انتشار آلاینده ها(L.E.Z )، آلایندگی خودروها، مصرف سوخت ومیزان پیمایش خودروها وتعیین شیوه اخذوهزینه کرد آنها با اولویت استفاده از روشهای نوین

 

30.مطالعه ومدیریت اجرای طرح جامع ایجاد، توسعه وبهبود پدافند غیرعامل درحمل ونقل وترافیک شهری

 

31. استفاده ازشیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس ، یوزانس ، خطوط اعتباری ، وام های بین المللی ، وامهای غیرقرضی(سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی) ،اوراق مشارکت ، صکوک اسلامی با رعایت قوانین ومقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان

 

تبصره در اجرای ماده 8 ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغـی 20/2/1394 ،سـازمان وابسـته بمنظـور انجـام امـور سیاستگذاری ،برنامه ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف شـهردار ی کـه بـا توجـه بـه ماهیـت آن وظایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمیباشند، یا جاد میشود. بنـابراین بـا ایجـاد سـازمان وابسـته پیشبینی وظایف مشابه در ستاد، منطقه و سایر سازمانهای وابسته امکان پذیر نمیباشد

 

 

تاریخ به روز رسانی:
2018/02/07
تعداد بازدید:
2772
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal