شماره مناقصه:
15779
موضوع مناقصه:
اصلاح، بازسازی،تعویض و اجرای جداول بلوار امام خمینی (ره)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/07/14
آخرین مهلت:
1399/07/13
 • شماره مناقصه عمومی:15779
 • تاریخ  مناقصه عمومی:1399/07/02
 • موضوع مناقصه عمومی:اصلاح،بازسازی،تعویض و اجرای جداول بلوار امام خمینی (ره)
 • مبلغ پروژه: 5/900/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی: 295/000/000ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: پنج ماه
 • محل اخذ اسناد مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز چهار شنبه مورخ 1399/07/02 لغایت پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1399/07/13
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دو شنبه مورخ 1399/07/14
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal