شماره مناقصه:
11293
موضوع مناقصه:
اجرای عملیات تعریض نهر بلوار اصلی شهر حدفاصل آتش نشانی شماره 2 تا رودخانه سیاهرود
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/05/29
آخرین مهلت:
1399/05/28

 • شماره تجدید مناقصه عمومی11293
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1399/05/16
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:اجرای عملیات تعریض نهر بلوار اصلی شهر حدفاصل آتش نشانی شماره 2 تا رودخانه سیاهرود حدفاصل مبلمان اقتداری تا پل رودخانه سیاهرود و بلوار بخشداری تا سپاه
 • مبلغ پروژه:11/000/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
 • سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی: 550/000/000ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه:چهار ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 1399/05/16 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/05/28
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است

فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal