شماره مناقصه:
11291
موضوع مناقصه:
واگذاری جمع آوری زباله ، رفت و روب و انتقال زباله
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/05/29
آخرین مهلت:
1399/05/28
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:11291
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1399/05/16
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:واگذاری جمع آوری زباله،رفت و روب و انتقال زباله
 • مبلغ پروژه: 46/473/522/012 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی:2/323/676/101ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه:یکسال شمسی
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 1399/05/16 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/05/28
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/05/29
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal