شماره مناقصه:
10555
موضوع مناقصه:
فروش تعدادی از خودروهای مستعمل شهرداری بومهن
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/05/22
آخرین مهلت:
1399/05/21
 • شماره مزایده عمومی:10555
 • تاریخ مزایده عمومی:1399/05/09
 • موضوع مزایده عمومی:فروش تعدادی از خودروهای مستعمل شهرداری بومهن
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • محل اخذ اسناد مزایده عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز پنج شنبه مورخ 1399/05/09 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/05/21
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22
 • برندگان اول و دوم و سوم مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal