شماره مناقصه:
8959
موضوع مناقصه:
اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار محراب و بلوار چمران با کفپوش بتنی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/05/06
آخرین مهلت:
1399/05/05
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:8959
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1399/04/25
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:اجرای عملیات پیاده روسازی بلوار محراب و بلوار چمران با کفپوش بتنی 
 • مبلغ سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی: 185/000/000ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه:چهار ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 لغایت پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1399/05/05
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 1399/05/06
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal