شماره مناقصه:
8366
موضوع مناقصه:
واگذاری تامین نیروی انسانی به بخش خصوصی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/05/01
آخرین مهلت:
1399/04/31
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:8366
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی:1399/04/21
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی:واگذاری تامین نیروی انسانی به بخش خصوصی
 • مبلغ سپرده شرکت درتجدید مناقصه عمومی: 4/200/000/000ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه:یکسال شمسی
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی: واحد امور قراردادهای شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1399/04/21 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/04/31
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal