شماره مناقصه:
12824
موضوع مناقصه:
احداث فاز یک سالن جنب مقبره الشهداء واقع در پارک برکت
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/06/23
آخرین مهلت:
1398/06/21
 • شماره تجدید مناقصه عمومی:12824
 • تاریخ تجدید مناقصه عمومی: 1398/06/09
 • موضوع تجدید مناقصه عمومی: احداث فاز یک سالن جنب مقبره الشهداء واقع در پارک برکت انقلاب
 • مبلغ پروژه :  10/000/000/000 ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 • مبلغ سپرده شرکت در تجدید مناقصه عمومی: 500/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: پنج ماه
 • محل اخذ اسناد تجدید مناقصه عمومی : واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1398/06/09  لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه  1398/06/21
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز  شنبه مورخ 1398/06/23
 • برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه عمومی مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal