شماره مناقصه:
11617
موضوع مناقصه:
اجرای طرح پایش تصویری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/06/07
آخرین مهلت:
1398/06/06
 • شماره مناقصه محدود:11617
 • تاریخ مناقصه محدود: 1398/05/26
 • موضوع مناقصه محدود: اجرای طرح پایش تصویری
 • مبلغ پروژه :  10/500/000/000 ریال 
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه محدود: 525/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: چهار ماه
 • محل اخذ اسناد مناقصه محدود: واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1398/05/26  لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1398/06/06
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1398/06/07
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه محدود هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه محدود مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal