شماره مناقصه:
11618
موضوع مناقصه:
خرید لوازم پایش تصویری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/06/07
آخرین مهلت:
1398/06/06

 • شماره مناقصه محدود:11618
 • تاریخ مناقصه محدود: 1398/05/26
 • موضوع مناقصه محدود: خرید لوازم پایش تصویری
 • مبلغ پروژه :  27/500/000/000 ریال 
 • مبلغ سپرده شرکت در مناقصه محدود: 1/375/000/000 ریال
 • محل اجرای پروژه: شهر بومهن
 • مدت اجرای پروژه: دوماه
 • محل اخذ اسناد مناقصه محدود: واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن
 • محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن
 • مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1398/05/26  لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه  1398/06/06
 • تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1398/06/07
 • برندگان اول و دوم و سوم مناقصه محدود هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه محدود مندرج است.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

 

فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal