شماره مناقصه:
9242
موضوع مناقصه:
جدول گذاری معابر شهر بومهن
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/05/09
آخرین مهلت:
1398/05/08

شماره مناقصه عمومی:9242

تاریخ مناقصه : 1398/04/29

موضوع مناقصه عمومی: جدول گذاری معابر شهر بومهن 

مبلغ پروژه :  5/000/000/000  ریال با احتسال مالیات بر ارزش افزوده 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه عمومی: 250/000/000 ریال

محل اجرای پروژه: شهر بومهن

مدت اجرای پروژه: پنج ماه

محل اخذ اسناد مناقصه عمومی: واحد امور قرارداد های شهرداری بومهن

محل تحویل پیشنهادات: دبیر خانه شهرداری بومهن

مهلت قبول پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1398/04/29  لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه  1398/05/08

تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1398/05/09

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه عمومی هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه عمومی مندرج است.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

فایل:
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بومهن می باشد.
Powered by DorsaPortal